TüKörKépeink, SZOMBAT, 2021.02.20.

– 21 –

 

Gondolkodtató: Ha nyugtalan vagyok, hogyan nyugtatom meg a szívem?

Hangoló: Szentlélek Isten, töltsd be békességgel, hogy ma békeszerző lehessek én is! Ámen

 

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!
(Jn 14,27)

Milyen illata van a békességnek? Ha mi nem is, a parfümgyártók jól tudják. Milyen egyszerű is lenne, ha ilyenformán rögvest békességre találnánk! Egy-két csepp itt, egy kis fújás amott, máris körbe lengi a létünket a békesség. Bár igaz, hogy vannak olyan illatok, amik nyugtatóan hatnak számunkra, a valódi békesség sokkal több ennél. A valódi békesség a rendezettség állapota – helyén van az életem, a kapcsolataim, az érzéseim. Miben keresed először ennek a forrását? Hogyan akarod elérni?

Mit teszel, amikor hibázol? Amikor találkozol egy nálad nagyobb hallal? Mit teszel, ha elkezd nőni az „ebből mi lesz” gombóc a gyomrodban vagy a torkodban? Mit teszel, amikor milliónyi elvárás, érzelem, határidő, döntés, kritika, megoldandó feladat ágaskodik rád?

Amikor a rendezettség megbomlik, az egység helyett megjelenik a kétség, nyugtalanság, az aggodalom, és igen, a csüggedés is, mert nincs ember, aki ennek a körforgásnak véget vethetne: mire rendeződik valami, a másik már épp szétesett. Ha komolyan vesszük a földi életet, nincs az az instant csodamódszer, ami megoldaná ezt a folyton növekvő káoszt. Ha ügyesek vagyunk: úgy tűnik pillanatokra megállíthatjuk vagy szőnyeg alá söpörve megfeledkezhetünk róla, a nemtörődömség, vagy a tudatlanság boldogságát élve. Milyen hatalmas ajándék, hogy Jézus Krisztus nem ezt a békességet adja! Hanem a látás békességét! Arra hív, hogy lásd a világ békétlenségét, fájdalmát, küszködését, de ne csak ezt! Merj ránézni a nyomorultra, aki néha te magad vagy, de ne csak erre! Vedd észre a hiányt, de ne csak azt! Hanem lásd meg ŐT, aki maga is odahajolt az elesetthez, mielőtt elesett lett, aki közösséget vállalt a számkivetettel, a tisztátalannal, a bűnössel, bár maga nem ismert bűnt, bűnné lett értünk! Lásd meg azt a rendet, amit Krisztus ajándékoz neked – mert ez az igazi békesség. Látod-e a világ békétlenségét? És Krisztus békességét? Ha igen, melyik csoportot gyarapítod? Ha nem, szeretnéd-e? Merj kérni és adatik!

(J.L.)

Visszhangzó

Amikor növekszik a káosz, amikor elkezd nőni az a bizonyos gombóc, olyan sokszor csak a pánik marad: meg kell oldanom, helyre kell hoznom, tennem kell valamit. Olyan sokszor elfelejtjük, hogy van egy kéz, mely gondot visel, mely megtart, bárcsak a pánik helyett azonnal a Mennyei Atyához tudnánk fordulni: “Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom…” Itt hallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=C0GHHRyOWXc
(K.E.)

Tükröződő

1996 nyarán költöztünk a kerületbe, feleségemmel és három gyermekünkkel. a Gorkij fasori gyülekezetből a Rákosligeti gyülekezet közösségébe kerültünk. A rákoskeresztúri templom felszentelése után Szombathy Gyula nagytiszteletű úr tanácsára a tőlünk nem messze lévő új templom közösségébe épültünk be. Feleségemmel Klárival 10 éven keresztül vezettük a nyaranta megrendezett gyermek napközis táborokat. mindketten részt vettünk a gyermek Istentiszteletek tartásában. Jelenlegi közös szolgálatunk egy házi bibliakör vezetése. Legfontosabb szolgálatom a a presbitériumban végzett munka.

Csordás János

2005 évben jött el az az idő, amikor késztetést éreztem arra, hogy az Úr Istenről eddig szerzett tudásomat és hitemet átadjam másoknak, mégpedig a rákosligeti gyermekeknek Szabados Ádám segítőjeként. Egy év gyerekek közötti munka ráébresztett arra, hogy ehhez a szolgálathoz kevés az Istenről való tudásom. Késztetést éreztem arra, hogy továbbfejlesszem tudásomat. Ezért beiratkoztam a Károly Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának Hitoktató szakára Nagykőrösre. 2007-2010) levelező. Sokszor volt kisebbségi érzésem, hogy mellettem sokkal „jobb” keresztények vannak. Ennek az időszaknak volt számomra az a vigasztaló ige, amely a Rómaikhoz írt levél 8-ik részében a 28-30 versekben található a következőképpen: 28Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. 29Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. 30Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Isten jóságát, szeretetét, gondoskodását megtapasztaló ember válasza annak megfogalmazása, hogy miben is hisz. Nekünk reformátusoknak az Apostoli hitvallás foglalja össze hitünket. Hívő emberként fontosnak tartom, hogy a következőkre törekedjünk:
• A negyedik parancsolat megtartására.
• A hangzó ige (igehirdetés) hallgatására. 17A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. (Róm 10,17) Most a vészhelyzetben nehéz helyzetben vagyunk, mert zárva van a Templom, de reménykedünk, hogy hamarosan találkozunk a Testvérekkel a Templomban.
• Az írott ige (Biblia) rendszeres olvasása, tanulmányozására: 16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. (2Tim 3,16-17)
• Az úrvacsorai közösségben való rendszeres részvételre: „Boldog az, aki Isten országának vendége.” (Lk 14,15b)
• Rendszeres bensőséges kapcsolat Istennel – imádságra: 9Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 10Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. (Lk 11,9-10 )
• Adakozásra, hiszen a gyülekezetek önfenntartóak. (A befolyt pénzből fizeti a gyülekezet a lelkészeket, a parókia és a templom közüzemi költségeit, a diakóniai kiadásokat (szükségben lévők segítése), táborok, alkalmak támogatását, stb..) 12Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. 13Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. (2Kor 8,12-13)
• Szeressük egymást a gyülekezetben: 34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (Jn 13,34-35)
• Vigyük el a hírt másoknak is azokról a dolgokról, amelyet velünk az Úr cselekedett. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,19-20)

Üzenet a gyülekezetnek:
A gyülekezetnek szeretnénk megköszönni azt a sok imádságot, telefonhívást, süteményt, segítség-felajánlást, amit műtétjeink során kaptunk. Megtapasztaltuk a testvérek szeretetét, áradt felénk naponta az együttérzés. Hálásak vagyunk, hogy ilyen közösségbe tartozhatunk.


Útravaló: 
 A Lélek gyümölcse pedig: … békesség… (Gal 5,22)

(Borítókép: J.L.)

Vélemény, hozzászólás?