GDPR

A Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) által végzett adatkezelések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire figyelemmel, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség Adatkezelési-és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kerülnek végrehajtásra.

Az adatkezelés során az Egyházközség a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg alapelveknek megfelelően, azok betartásával jár el.

Az Adatkezelő az Egyházközség Elnöksége:
Sóskuti Zoltán lelkipásztor: 06-30-822-5435, mail: lp.rkeresztur@gmail.com
Dr. Hajdú Csaba gondnok: 06-30-618-7651
Az Egyházközség Székhelye: 1173 Budapest Pesti út 31.

A GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatok, valamint a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatok (vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatok) tervezett kezelésének célja az egyházi törvények szerint folytatott hitéleti tevékenység –beleértve a hitoktatást – biztosítása, az egyházi törvényekben meghatározott hitélettel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása; esetenként a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatok (egészségügyi adatok) kezelése történik (hittantábor, gyülekezeti tábor szervezése)

Az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR (165) preambulum bekezdése [e rendelet az EUMSZ 17. cikke értelmében tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek hatályos alkotmányos jog szerinti jogállását a tagállamokban],
 • a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontja [nem tilos az adatkezelés, ha az világnézeti, vallási célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára],
 • Magyarország Alaptörvénye [VII. cikk – az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti formában működő vallási közösséget hozhatnak létre; az állam és a vallási közösségek különváltan működnek; a vallási közösségek önállóak; a vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg],
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
  • a bevett egyház belső szabálya a jogi személyre törvényben meghatározott általános szabályoktól eltérően határozhatja meg a bevett egyház és a belső egyházi jogi személy szervezetére és képviseletére, törvényes működésének biztosítékaira és átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére, valamint a belső egyházi jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat;
  • az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatot a bevett egyház belső szabálya szerint kezeli, azokat az érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbíthatja és hozhatja nyilvánosságra,
 • a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény,
 • a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényéről szóló 1996. évi I. törvény,
 • a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény,
 • a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) és d) pontja.
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Az egyháztagsággal és a hitélet gyakorlásával – beleértve a hitoktatást – kapcsolatos vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló különleges kategóriájú személyes adatok az Egyházközség, illetve a Magyarországi Református Egyház hivatalos szervei által történő belső adatkezelés esetén személyes adatnak minősülnek.

A jellegét tekintve külső adatkezelés esetén az Egyházközség részéről minden szükséges intézkedés megtételre kerül a különleges kategóriájú személyes adatok védelme, adatvédelmi incidens megakadályozása érdekében.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. az adatkezelői nyilatkozat hatálya alatt, annak visszavonásáig,
 2. egyháztagság esetén az egyháztagság megszűnését követő hónap utolsó napja,
 3. egyházi anyakönyvben vezetett adatok esetében időbeli korlátozás nincs.

A szerződéskötéshez / szerződésteljesítéséhez szükséges személyes adatok tárolásának időtartamát az Egyházközség Adatkezelési– és Adatvédelmi Szabályzata írja elő

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, így amennyiben a teljes jogú egyháztag lakóhelye megváltozik vagy más okból más gyülekezet tagja kíván lenni, úgy erre irányuló kifejezett – egyben az új egyházközséget megjelölő – bejelentése alapján, az Egyházközség elnöksége az általa kezelt személyes és különleges kategóriájú személyes adatokat átadja az érintett új lakóhelye szerinti egyházközségnek. Az Egyházközség elnöksége a bejelentés beérkezését követően 15 napon belül köteles átadni az érintett általa kezelt adatait az érintett által megjelölt egyházközségnek. Az adatok átadását követően az Egyházközség birtokában az érintettre vonatkozóan kizárólag az egyházközség kezelésében lévő egyházi anyakönyvbe bevezetett adat maradhat.

Az adatkezelés önkéntes alapon nyújtott hozzájáruláson – emellett figyelemmel az egyházi törvényekben foglaltakra, azok az egyháztagra vonatkozó kötelező rendelkezésein – alapul. Az érintett az adatai kezelésére vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása esetén az Érintett ellehetetleníti:

 1. a teljes jogú egyháztag egyháztagságának fenntartását / választói névjegyzékbe történő felvételét,
 2. a (teljes jogú) egyháztag vagy nem egyháztag /nagykorú személy gyermeke megkeresztelésének lehetőségét és anyakönyvezését,
 3. a még nem egyháztag / nagykorú személy konfirmációi felkészítésének, megkeresztelésének lehetőségét és anyakönyvezését,
 4. a (teljes jogú) egyháztag gyermeke konfirmációi felkészítését és anyakönyvezését
 5. az egyházi házasságkötést és anyakönyvezést
 6. a hozzátartozótól egyházi szertartással való végső búcsúvételt
 7. a hitoktatásban, hittantáborban, gyülekezeti táborban való részvételt
 8. a szerződéskötést /szerződésteljesítést

Jogérvényesítési lehetőség: Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Egyházközséghez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében, ill. vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. NAIH (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu). Bírósági eljárás: a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az Adatkezelő: a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség, a jelen Tájékoztatót hirdetőtáblán és honlapján teszi közzé. HATÁLY: A jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától kezdve hatályos. Frissítve 2021.június

Az adatközlő, és egyben a nyilatkozatot elfogadó adatlap ide kattintva tölthető le.