Rákoskeresztúri református templom Általános információ

(2020-ban a Covid járvány miatti változásokat Ld. Online ügyintézés alatt)

LELKIPÁSZTOR: Sóskuti Zoltán 06-30-822-5435; mail: lp.rkeresztur@gmail.com
   Fogadó órája: kedd 1500-2000 és szerda 1500-1830
További időpontok telefonos egyeztetés után. 

/Ld. Kapcsolat/

Anyakönyvek: 2007-től, előtte a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközségben

KÖZLEKEDÉS: Őrs vezér térről 97E, 169E gyors autóbusszal (Borsó u. megálló). További autóbuszok: 67, 161, 162, 198, 202E. Parkolási lehetőség a környező utcákban.
Bejárat a Pesti út felől (alsó kertkapu) hétköznapokon és temetések alkalmával
Az Újlak u. felől (nagykapu) vasárnap és ünnepnapokon, Istentisztelet alkalmával
GPS koordináták: 47°28’58.6″N 19°14’08.7″E

TEMPLOMUNK 1995-2000 között épült, a Pesti út – Borsó utca – Újlak u. határolta kis dombon. Tervezője Cseh József (1924-2010) építészmérnök. Az építkezés kezdeményezője Szombathy Gyula (1932-2017), a Bp.-Rákosligeti Református Egyházközség lelkipásztora, akinek áldozatos munkájával, valamint a Rákosligeti- és két külföldi gyülekezet anyagi hozzájárulásával valósult meg. A templomot 2000. július 2-án szentelték fel.

Az Altemplomban Urnatemető létesült, biztosítva az imádságos megemlékezés méltósággal teli lehetőségét. Urnatemetőnkben a temetések nincsenek lakóhelyhez és vallási felekezethez kötve. Elhunyt szeretteik ravatalozása az Altemplomban történik. A templom a Rákoskeresztúri Református Egyházközség istentiszteleti életét szolgálja, itt ravatalozásra nincs lehetőség.

ISTENTISZTELET: Vasárnap és ünnepnapokon 1000 óra (YouTube csatornánkon is követhető)
Gyászoló Testvéreink vigasztalására minden évben: Reménység Liturgia az Altemplomban – Húsvét vasárnap 09.00 órakor; Gyászolók Istentisztelete Templomunkban – Nov. első vasárnapján 10.00 órakor.

URNATEMETŐ INFORMÁCIÓ

Tisztelt Látogatók! Kedves Gyászoló Testvérek!
E tájékoztatóval segítséget szeretnénk nyújtani a temetéssel kapcsolatos ügyeik elintézéséhez, hogy mindez a legnehezebb helyzetben: a gyász, és a szomorúság óráiban is zökkenőmentesen történhessen. Egyúttal tájékoztatni szeretnénk az urnatemetőnkben betartandó általános szabályokról.

Ide temetkezhet bárki – mindenféle előzetes vallási megkötés nélkül. 2016. január 1.-től az urnafülkék 10 (tíz) és 50 (ötven) évre bérelhetők. (A korábban megkötött megállapodások /szerződések az akkor érvényes feltételek szerint maradnak érvényben.)

Az urnatemetőben 1,2,3,4 kazettás (szögletes) urna elhelyezésére alkalmas urnafülkék találhatók, melyeket fehér carrarai márvány fedőlap zár le. Az A-B-C-G szektoroknál a helyben megrendelhető feliratok egységes betűtípussal készülnek, az ár külön fizetendő. H szektornál csak fóliás, öntapadó felirat rendelhető, melyen csak név és évszámok lehetnek, egyéb dísz nem; ára külön fizetendő.

Urnatermi ügyintézés (információ, szerződéskötés, befizetés, adategyeztetés): (kedd) szerda: 15.00-18.00. Az ügyintézés csak személyesen vagy megbízotton keresztül, írásos meghatalmazással történhet. Telefonon csak információt adunk, intézkedést nem vállalunk. Online ügyintézés a járvány erősödése esetén.
Érdeklődni Sóskuti Zoltán lelkipásztornál (elérhetőséget ld. fent) vagy Szabó Zsuzsa ügyintézőnél (06-1-707-2630 (reggel 8-9 óra); 06-70-3216838; szzsueva@gmail.com) lehet.

1. LELKÉSZI HIVATAL

Ebben az irodában intézzük a temetési szertartással kapcsolatos teendőket. Itt történik a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség területén lakó reformátusok anyakönyvezése. Egyházi előírásaink szerint a temetési szertartás végzésére az elhunyt lakóhelye és vallása szerinti lelkipásztor az illetékes. Ott kell kérni a gyászszertartás végzését.

2. URNATERMI ÜGYINTÉZÉS A HITTANTEREMBEN

Az urnahely kiválasztásában és a szerződés megkötésében közreműködik és segítséget nyújt: ügyintézőnk.

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE az urnafülkék bérlésével kapcsolatos adminisztráció GDPR Adatkezelési hozzájárulás kitöltése * a fedőlap feliratozásának megbeszélése, és megrendelése * az elhunyt hamvainak átvétele és személyi adatainak nyilvántartásba vétele * a temetési/urna elhelyezési/ időpont egyeztetése az elhunyt hamvainak szállítási idejének ismeretében * a temetői nyilvántartás (minden temetőnkben eltemetettről) * az elhunytak temetési helyéről információkérés * az urnatemetővel kapcsolatos egyéb információk adása.

AZ ÚJ SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: halottvizsgálati bizonyítvány vagy halotti anyakönyvi kivonat (más temetőből való áthozatal esetén: igazolás az urnakiadásról). Amennyiben a fenti okmányok még nem állnak rendelkezésre, úgy azok elkészültéig az elhunyt alábbi személyes adataira van szükség: név, születési hely és idő, anyja neve, az elhalálozás időpontja, legutolsó lakhelyének címe.

Az egyes temetési helyekhez/urnafülkékhez/ való hozzájutáshoz bérleti szerződés megkötése és a bérleti díj megfizetése szükséges. A díj mértékét az Ár-Tájékoztató tartalmazza. Ezen díj megfizetésével a bérleti szerződést megkötő személy (az elhunyt hozzátartozója vagy az eltemetésre kötelezett személy) az urnafülke felett rendelkezési jogosultságot szereznek.

Rendelkezésre jogosult az a személy:

  • aki a temetést szerződésben vállalta,
  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
  • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint (Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 1. pontja).

A bérleti szerződés megkötésekor a bérlő/szerződő fél jogosult meghatározni az(oka)t a személy(eke)t, akik a szerződés tárgyát képező urnafülkébe elhelyezhetők. Az urnafülke bérleti díja semmilyen egyéb költséget (pl. a temetési szertartás és a technikai személyzet költsége, mely az eltemettetőt terheli) nem foglal magában!
Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha az urnafülkéből az urna a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy rendelkezése alapján kikerül, avagy ’vis maior’ (pl. természeti csapás) következtében a kolumbárium megsemmisül.

Temetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A temetéseket a látogatási időn kívül szervezzük. A temetés előtt félórával nyitunk. A temetés bejelentésekor urnabefogadási nyilatkozat kiállítását kell kérni ügyintézőnktől, ehhez az elhunyt személyes adatai szükségesek. Meglévő Megállapodást/Szerződést a befizetést igazoló bizonylattal együtt, be kell mutatni. Ekkor lehet az urnahely fedlapjára a feliratot megrendelni és az esetleges igényeket megbeszélni.

A hamvasztást temetkezési cégnél kell megrendelni az ideszállítással együtt. A szállítás időpontjának ismeretében kell egyeztetni a temetés napját és időpontját a szertartást végző lelkipásztorral és ügyintézőnkkel. A temetés előtti feladatok (hamvasztás, szállítás a gyászoló család és ismerősök meghívása stb.) és az ezekkel kapcsolatos költségek nem tartoznak vállalt kötelezettségeinkhez. Ezek a teendők a megrendelő vagy helyette eljáró személy feladatai és költségei. Ha a temetési szertartást nem tőlünk kérik, hanem attól az egyházközségtől, ahová az elhunyt tartozott, vagy más felekezetű elhunyt esetén a saját egyházától, a temetés időpontját a Megrendelőnek vagy helyette eljáró temettető személynek előzetesen egyeztetni kell ügyintézőnkkel is. A temetés (gyászszertartás) külön megállapodás szerint történik.
Gyászjelentés nyomtatvány letölthető honlapunkról.

Urnaáthelyezés is lehetséges – szertartás nélkül – más temetőből a sírhely lejárata után. A korábban használatos kerek urnából a hamvak áthelyezhetők „kazettás” urnába is a Megrendelő költségére. Így a hozzátartozók egy helyen helyezhetik el szeretteik hamvait.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat/szerződőket, hogy a cím- és telefonszámuk változásáról értesítsenek bennünket. (Lehetőség szerint e-mail címet is kérünk megadni.)


Kelt, Budapest, 2016. január 1.(utolsó frissítés 2021.aug.3.)